Adresa: Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin

099 631 8684; 098 764 543 info@saldo-libri.com

Usluge

UDRUGE

Udruga je  svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih ili pravnih osoba koje se radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekoloških, humanitarnih, informacijskih, kulturnih, nacionalnih, pronatalitetnih, prosvjetnih, socijalnih, strukovnih, sportskih, tehničkih, zdravstvenih, znanstvenih ili drugih uvjerenja i ciljeva, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima što uređuju ustroj i djelovanje tog oblika udruživanja.

Udruga može biti obveznik slijedećih poreza i doprinosa za obvezna osiguranja:

 1. Porez na dobit
 2. Porez na dodanu vrijednost
 3. Plaćanje poreza po odbitku i doprinosa za obvezna osiguranja
 4. Ostali porezi
Zato vam stojimo na usluzi za:
 1. Financijsko i analitičko izvještavanje:
 • Vođenje poslovnih i pomoćnih knjiga prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Vođenje knjigovodstva po načelu dvojnog (dnevnik, glavna knjiga, pomoćne evidencije) ili jednostavnog knjigovodstva (knjiga primitaka i izdataka)
 • Analitika kupaca i dobavljača, izvode otvorenih stavaka
 • Obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja, analitike plaća radnika, porezne kartice radnika
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 1. Mjesečni izvještaji ( usluga FINA e – kartice, dostava izvještaja putem interneta)
 • Izrada posebnih izvještaja po zahtjevu korisnika
 • Tromjesečni statistički izvještaji za neprofitne organizacije za FINU
 • Polugodišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacija
 1. Godišnji izvještaji
 • Godišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije

Ovisno o zahtjevima i potrebama klijenata, obračun plaća može biti integralni dio cjelokupne usluge vođenja poslovnih knjiga ali i kao zasebna usluga za sustave koji ne mogu ili ne žele samostalno raditi tu vrstu aktivnosti.

 • Obračun mjesečne plaće za svakog zaposlenika, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa te obustava i naknada umjesto plaća kao i refundacija naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja,godišnjih odmora)
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
 • izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika, pojedinačnih naloga za plaćanje i datoteka za unos u e bankarstvo (ili alternativno plaćanje Internet bankarstvom temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći)
 • izrada zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja
 • priprema i  slanje JOPPD obrasca putem e porezne
 • popunjavanje svih zakonom propisanih obrazaca i izvještaja te elektronsko slanje nadležnim institucijama
 • priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće (IP obrazac za djelatnike) i potvrda o isplaćenim drugim dohotcima
 • baza podataka sa svim uplatama i obračunima po zaposleniku ili primatelju drugog dohotka
 • priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu
 • vođenje matične knjige radnika/evidencija o radnicima
 • prijava klijenata i zaposlenika klijenata u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje-putem aplikacija e mirovinsko i e zdravstveno

U slučaju specifičnih zahtjeva kod obračuna plaće, uslugu možemo prilagoditi potrebama i očekivanjima klijenata.

ZATRAŽITE PONUDU: KLIKNITE OVDJE