Adresa: Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin

099 631 8684; 098 764 543 info@saldo-libri.com

Usluge

OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

Obrtom se smatra djelatnost registrirana u skladu sa Zakonom o obrtu.

Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

 • samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, kao i druge slične djelatnosti,

 • samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti,

 • samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti,

 • samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša.

Porezi i doprinosi za obvezna osiguranja što su ih obrtnici/slobodna zanimanja dužni plaćati:

 1. Porez na dohodak
 2. Prirez porezu na dohodak
 3. Porez na dobit
 4. Porez na dodanu vrijednost (PDV)
 5. Plaćanje poreza po odbitku
 6. Ostali porezi
 7. Doprinosi za obvezna osiguranja
 
Zato vam mi stojimo na usluzi za:
 1. Financijsko i analitičko izvještavanje:
 • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga URA i IRA)
 • Vođenje knjiga primitaka i izdataka (KPI)
 • Obračun plaća
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 1. Mjesečni izvještaji (usluga FINA e – kartice, dostava izvještaja putem interneta)
 • Obračun PDV-a za poreznu upravu
 • JOPPD obrazac uz obračun plaća za poreznu upravu
 • Prijava raznih dodatnih poreza
 • Izrada posebnih izvještaja po zahtjevu korisnika
 1. Godišnji izvještaji
 • Prijava poreza na dohodak
 • Godišnji obračun PDV – K
 • Obračun članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, spomeničke rente
 • Izvještaji o primanjima radnika ( IP obrazac) i vanjskih suradnika (IPP obrazac)
 1. Dodatne usluge
 • Izrada faktura
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Izrada primka, otpremnica
 • Izrada zapisnika o promjeni cijena
 • Vođenje knjige popisa robe
 • Obračun putnih naloga

Ovisno o zahtjevima i potrebama klijenata, obračun plaća može biti integralni dio cjelokupne usluge vođenja poslovnih knjiga ali i kao zasebna usluga za sustave koji ne mogu ili ne žele samostalno raditi tu vrstu aktivnosti.

 • Obračun mjesečne plaće za svakog zaposlenika, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa te obustava i naknada umjesto plaća kao i refundacija naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja,godišnjih odmora)
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
 • izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika, pojedinačnih naloga za plaćanje i datoteka za unos u e bankarstvo (ili alternativno plaćanje Internet bankarstvom temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći)
 • izrada zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja
 • priprema i  slanje JOPPD obrasca putem e porezne
 • popunjavanje svih zakonom propisanih obrazaca i izvještaja te elektronsko slanje nadležnim institucijama
 • priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće (IP obrazac za djelatnike) i potvrda o isplaćenim drugim dohotcima
 • baza podataka sa svim uplatama i obračunima po zaposleniku ili primatelju drugog dohotka
 • priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu
 • vođenje matične knjige radnika/evidencija o radnicima
 • prijava klijenata i zaposlenika klijenata u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje-putem aplikacija e mirovinsko i e zdravstveno

U slučaju specifičnih zahtjeva kod obračuna plaće, uslugu možemo prilagoditi potrebama i očekivanjima klijenata.

ZATRAŽITE PONUDU: KLIKNITE OVDJE