Adresa: Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin

099 631 8684; 098 764 543 info@saldo-libri.com

Usluge

TRGOVAČKA DRUŠTVA

Trgovačka društva po osnovi obavljanja djelatnosti za koje su registrirana obvezna su plaćati porez na dobit i PDV, ako su obveznici PDV-a. Također mogu biti i obveznici županijskih, gradskih ili općinskih poreza i poreza na promet nekretnina, kao i posebnih poreza i trošarina.

Trgovačka društva koja zapošljavaju radnike, ili ako drugim fizičkim osobama isplaćuju primitke, obvezna su za njih obračunati, obustaviti i uplatiti propisane poreze i doprinose.

Zato nam se obratite i mi ćemo za vas obavljati:

 1. Financijsko i analitičko izvještavanje
 • Vođenje poslovnih knjiga ( dnevnik knjiženja, glavna knjiga)
 • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga URA i IRA, glavna blagajna, devizna blagajna)
 • Analitika kupaca i dobavljača, izvode otvorenih stavaka
 • Obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja, analitike plaća radnika, porezne kartice radnika
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 1. Mjesečni izvještaji ( usluga FINA e – kartice, dostava izvještaja putem interneta)
 • Obračun PDV-a za poreznu upravu
 • Prijava odjava radnika e-mirovinsko, e-zdravstveno
 • JOPPD obrazac za obračun plaća prema poreznoj upravi
 • Izrada posebnih izvještaja po zahtjevu korisnika
 1. Godišnji izvještaji
 • Prijava poreza na dobit ( PD obrazac )
 • Bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o novčanom toku, konsolidirani izvještaji
 • Obračun članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, spomeničke rente, općekorisne funkcije šuma
 • Godišnji financijski izvještaj GFI- POD za FINU
 • Izvještaji o primanjima radnik ( IP obrazac) i vanjskih suradnika (IPP obrazac)
 • Godišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije
 1. Dodatne usluge
 • Izrada faktura
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Izrada primka, otpremnica
 • Izrada zapisnika o promjeni cijena
 • Vođenje knjige popisa robe
 • Izrada blagajničkih isplatnica, uplatnica i blagajničkih izvještaja
 • Obračun putnih naloga

Ovisno o zahtjevima i potrebama klijenata, obračun plaća može biti integralni dio cjelokupne usluge vođenja poslovnih knjiga ali i kao zasebna usluga za sustave koji ne mogu ili ne žele samostalno raditi tu vrstu aktivnosti.

 • Obračun mjesečne plaće za svakog zaposlenika, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa te obustava i naknada umjesto plaća kao i refundacija naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja,godišnjih odmora)
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
 • izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika, pojedinačnih naloga za plaćanje i datoteka za unos u e bankarstvo (ili alternativno plaćanje Internet bankarstvom temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći)
 • izrada zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja
 • priprema i  slanje JOPPD obrasca putem e porezne
 • popunjavanje svih zakonom propisanih obrazaca i izvještaja te elektronsko slanje nadležnim institucijama
 • priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće (IP obrazac za djelatnike) i potvrda o isplaćenim drugim dohotcima
 • baza podataka sa svim uplatama i obračunima po zaposleniku ili primatelju drugog dohotka
 • priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu
 • vođenje matične knjige radnika/evidencija o radnicima
 • prijava klijenata i zaposlenika klijenata u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje-putem aplikacija e mirovinsko i e zdravstveno

U slučaju specifičnih zahtjeva kod obračuna plaće, uslugu možemo prilagoditi potrebama i očekivanjima klijenata.

ZATRAŽITE PONUDU: KLIKNITE OVDJE